Etik Anlayış ve Kurumsal Sorumluluk Politikası

AMAÇ/GENEL

Bu dokümanda açıklanan DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. Etik Kuralları tüm şirket çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, hissedarlarını, iştiraklerini, tedarikçileri, aracıları, yüklenicileri, vekâleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş.  çalışanlarını kapsar.

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. Çalışanlarından Etik Kurallarına uymaları beklenir. Şirket çalışanları, şirketin etik kurallarına uymakla yükümlüdürler. DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. tüm çalışma süreçlerinde, çalışanlarıyla ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı taahhüt eder ve Çalışanlarından da buna uymalarını bekler.

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. ve iştiraklerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında, Etik Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çabanın sarf edilmesi ile bu konuda öncülüğün yapılması da bulunmaktadır.

Etik Kurallar dokümanının güncel halinin çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünün belgelendirilme sorumluluğu her çalışanın kendi üst amirine aittir.

Öte yandan yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası işbu Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup çalışanlar ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdürler.

UYGULANDIĞI ALANLAR (DEPARTMANLAR / BÖLÜMLER)

Bu talimat DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş.’nin tüm bölümlerinde uygulanır.

UYGULAMA / ANLATIM 

Genel İlkeler

Genel Davranış Kuralları

Bütün DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları, adalet ve işbirliği üzerine kurulmuş ortak çalışmaların oluşturduğu bir şirket kültürüne katkıda bulunurlar. Yönetim ve çalışanlar, günlük işlerinde hoşgörü ve güven ilişkisini inandıkları temel ilkelerden sayarlar. Her çalışan davranışlarında sorumluluk sahibi ve tutarlı olduğunu gösterir. Her bireyin kişiliğine ve onuruna saygı gösterilir. Herkes muhataplarına içten inandığı için değer verir ve bu doğrultuda etkinlik göstermeye hazırdır. Bu davranışlarla, işyerinde ortaya çıkabilecek sorunlara birlikte çözümler aranır ve böylece açıklık, hoşgörü ve adaletin egemen olduğu bir iş çevresi gelişir.

Yöneticiler İçin Davranış Kuralları

Yöneticiler hoşgörülü ve adil ilişkileri desteklerler. Yöneticiler davranışlarıyla bütün çalışanların kişilik ve onurlarına saygı gösterilmesine katkıda bulunurlar. Çalışanlarına içten davranarak açık bir düşünce alışverişine olanak tanıyan bir çalışma ortamına yol açarlar. Nezaket, içtenlik ve karşılıklı hoşgörü ile herkesin birbirine saygılı davranmasını sağlarlar. Kabul edilemez davranışları engelleyerek çatışma durumlarında aracılık yaparlar.

Üçüncü  Şahıslarla İlişkilerde Davranış Kuralları 

Bütün çalışanlar, özellikle de yöneticiler, davranışlarıyla işletmeyi temsil ettiklerinin, dolayısı ile şirket dışında şirketin imajını, şirket içinde de şirketin kültürünü etkilediklerinin bilincindedirler. Bütün çalışanlar diğer çalışanlara kendilerine davranılmasını bekledikleri gibi davranırlar. Böylece müşterilerle ve şirketin iş bağlantısı içinde bulunduğu şirket dışındaki kişilerle adil ve saygılı bir ilişki sağlanmış olur. Adil davranma ve değer verme ölçütleri, kişinin işletme içinde ve dışında kendi tanıtımı için de geçerlidir.

Geçerlilik Alanları

Her çalışan işiyle ilgili yasal gerekleri bilmek, onlara uymak ve gerektiğinde iş arkadaşlarına da aktarmak zorundadır. Bunun dışında şirket yönetmeliklerine de uyulmalıdır. Şirketimizin iyi imajını korumak için bu davranış kurallarına sadece çalışma saatleri süresince değil, işletmenin çıkarlarıyla ilgili olabilecek şirket dışındaki etkinlikler sırasında da uyulmalıdır. Bütün çalışanlardan bu davranış kurallarına uyulması konusunda destek olunması ve işbirliği yapması beklenmektedir.

Resmi Kurumlara ve Yetkililere Karşı Davranışlar

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanlarının, kendilerine yahut DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. ’ye iş ya da avantaj sağlamak amacıyla, resmi kurumlardaki görevli memurlara, şirketten, kardeş kuruluşlardan ya da kişinin kendi olanaklarından para değeri olan imkân ve avantajları sağlaması kesinlikle yasaktır.

Çıkar Çatışmaları

Tedarikçi, Müşteri ve İş Ortaklarıyla  İlişkiler

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları, şirket çıkarlarına karşı gelen ya da çalışanların şirket adına karar verme ve etkinlik göstermelerini etkileyebilecek kişisel işler ve finansal işlemler yürütmekten kaçınmalıdır. Özellikle aşağıdaki hediye, yemek ve başka etkinliklere davetler ve benzeri durumlar için geçerli düzenlemelere uyulmalıdır:

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları, iş ortaklarından yemeklere ya da başka etkinliklere davet, hediye, ödeme, kişisel hizmet ya da hatır işi talep edemez.

Çalışanlar iş ortaklarının konuğu olarak sadece gönüllü olarak ifade edilen, bir iş görüşmesi niteliğinde ya da ortak çalışma bağlamında düzenlenen bir yemek ya da etkinlik için davet kabul edebilir. Çalışanlar yöneticilerini, iş ortakları tarafından üstlenilen yemek ve eğlencelerin sıklığı ve bağlamları konusunda haberdar etmek zorundadır.

Yol ve konaklama ücretlerinin iş ortakları tarafından üstlenilmesi yasaktır. Bir iş ortağının düzenlenen bir etkinlik için bu masrafları karşılamayı teklif etmesi halinde katılım için ilgili üst yöneticinin onayı gereklidir.

Tedarikçi ya da müşterilerin çalışanları özel kullanımları için mal ya da hizmet talep ettiklerinde piyasadaki fiyattan işlem yapılmalı ve bu ödeme belgelendirilmelidir.

Tedarikçi ya da müşterilerden kişisel menfaat sağlamak üzere ödeme, kredi ya da her türlü maddi yardım talep ya da kabul etmek yasaktır.

Tedarikçiler ya da müşteriler,  DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. etkinlikleri, çalışanların veda ya da doğum günü ve benzeri kutlamaları için sponsorluk yapamaz. Bir çalışanın ilke olarak ne kendi adına ne de şirket adına tedarikçilerden hayır ve benzeri amaçlı etkinlikler için destek talep ve kabul etmemelidir.

Çalışanları, tedarikçilerin ve müşterilerin sunduğu indirim ya da daha başka avantajlardan sadece bunlar bütün DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları için geçerli ise faydalanabilecektir. Adın DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. yapılan alışverişlerde bir kişiye ya da çalışanlar arasında sadece bir gruba uygulanan indirim ya da avantajları talep ya da kabul etmek yasaktır.

Çalışanları ve yakınları, tedarikçi ya da müşterilerden hediye ya da daha başka kişisel menfaat ne talep ne de kabul edebilir. Ancak reklam malzemesi ya da başka malzeme, eğer gönüllü olarak verilmiş ise ve çalışanın kararlarını etkilemeyecekse kabul edilebilir.

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları  iş ortaklarına yaptıkları ziyaretlerde ve hediye götürülmesi durumlarında yöneticilerini bilgilendirmek, götürecekleri hediye değerini belirtmek ve onay almak zorundadırlar. Aynı durum iş ortaklarının konaklama ve hizmet bedellerinin DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. tarafından üstlenilmesi durumları için de geçerlidir.

Ek İşler ve Bağışlar 

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanları  şirketin izni olmadan bir başka ekonomi kuruluşunun yönetim, denetleme ya da danışma kurulunda görev alamaz.

Çalışanlar şirketin çıkarlarına uygun olmayan ya da şirketteki performanslarını etkileyebilecek düzenli bir ek işte çalışamaz. Ayrıca çalışanlar önceden onay almadan ne iş ortakları ne de rakip işletmelerde görev alamaz.

Çalışanlar dernek ya da sivil toplum girişimleri gibi kamu yararına çalışan kuruluşlarda etkinlik gösterebilir, ancak bu uğraşlar şirketin haklı çıkarlarına zarar vermemelidir.

Ancak söz konusu çalışan DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. temsilcisi olarak ortaya çıktığında ya da algılandığında bu duruma istisnai uygulamalar getirilebilir.

Kamuoyu  Önündeki  Davranışlar

Çalışanların yerel ya da bölgeler üstü düzeyde kamu görevlerinde, dernek ya da sivil toplum örgütlerinde yer almaları halinde, bu etkinlik o kişinin şirketteki göreviyle bağlantılıysa önceden ilgili yöneticinin izni alınmalıdır.

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. yöneticileri söyleşiler ve sunuşlar sırasında ya da yayınlar kapsamında işletmeye ilişkin konularda açıklamalar yapabilirler ve fikirlerini serbestçe ifade edebilirler. Kamuoyuna yapılan her açıklamanın zamanı, çerçevesi ve içeriği açısından işletme çıkar ve amaçlarıyla uygunluk içinde olmasını güvence altına almak üzere ilgili açıklama, sorumlu yönetici ile önceden görüşülmelidir.

Çalışanın bu faaliyeti ile ilgili olarak ücret alınması, masrafların karşılanması ya da herhangi bir biçimde hizmete karşılık alınması söz konusu olduğunda ilgili yöneticinin izni alınmalı ve DEPARDepar Plastik ve San A.Ş şirketinin  kullanımına sunulmaktadır.

Şirket Mal Varlıklarının Koruması/Gizlilik

Şirketin malı sadece şirket amaçları için kullanılabilir. Tüm çalışanlar şirket mallarının kaybolmasını, çalınmasını ya da kötüye kullanılmasını önlemelidir. Çalışanlar bütün şirket ve iş sırlarını çalıştıkları sürece korumakla yükümlü oldukları gibi, iş ilişkisi bittikten sonra da korumalıdırlar.

Yazılım, bilişim teknolojileri, e-mail, internet, intranet ve sesli mesaj sistemlerinin kullanımı ve güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. Şirket içinde ve dışında geçerli olan veri koruması ile ilgili bütün düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

İç Denetim Sistemleri, Raporları, Belgeler

Şirketin başvurduğu iç denetim sistemleri ile yasalara ve şirket içi düzenlemelere uyulması güvence altına alınır, işletme malı korunur ve gerekli yetkiler temelinde işletme adına talimatların çıkarılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanır. İşletme tarafından yayınlanan raporlar bütün önemli standartlara ve yasal kurallara uygun olmalı, özellikle hesaplar işletmenin mali durumunu tam olarak yansıtmalıdır. İşle ilgili belgeler sadece şirketin malı olup işletmenin düzenlemelerine göre hazırlanıp saklanmalıdır.

Kalite 

Şirketin büyümesi ve başarısı için kaliteyi korumak ve sürekli kalite iyileştirmesi büyük önem taşır. Çalışanlar şirket içinde ve dışındaki müşterilerin beklentilerine uyup DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmekle yükümlüdürler.

Toplumsal  Sorumluluk  İlkeleri 

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. toplumsal sorumluluğunun bilincinde olup bunun şirketin uzun vadeli başarısı için önemli bir etken olduğunu kabul eder.

Şirketin toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için rekabet gücünü ve sürekliliğini koruması gereklidir. Toplumsal sorumluluğun algılanması değer odaklı şirket yönetiminin de vazgeçilmez bir parçasıdır.

Şirketin toplumsal sorumluluk ilkeleri şunlardır;

İnsan Hakları

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. uluslararası insan haklarına saygı gösterir ve bu haklara uyulmasını destekler.

Zorla Çalıştırma 

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. baskı altında çalıştırmanın tüm şekillerini kınamaktadır.

Çocukların Çalıştırılması

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çocukların çalıştırılarak istismar edilmesine karşı çıkar. Çocukların gelişme süreçlerinin engellenmemesi gerektiğine inanır. Çocukların kişisel güvenlik ve sağlıklarının zarar görmemesi gerektiğini düşünür. Onurlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunur.

Fırsat Eşitliği

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. işe alımlarda fırsat eşitliği ilkesine göre davranır, her tür ayrımcılığa karşı durur.

Eşit Değerde İşe Eşit Ücret

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. ulusal kurallar çerçevesinde örneğin kadın ve erkek söz konusu olduğunda “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesine uyar.

Çalışanlar İle İlişkiler

Şirketin ekonomik çıkarlarıyla çalışanların çıkarları arasında adil bir denge aranır. Her türlü tartışmada bile hedef, uzun vadede sürdürülebilir yaratıcı bir işbirliğini korumaktır.

Şirketin amacı, her çalışanını bilgilendirmek ve onun mümkün olduğunca doğrudan katılımını sağlamaktır. Çalışanlara karşı davranış ve ifade tarzı, saygı ve adil davranma ilkesine dayalıdır.

Çalışma Koşulları

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. her türlü istismar edici çalışma koşullarına karşıdır.

Sağlığın Korunması

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. en azından ulusal düzenlemelere göre iş yerinde güvenlik ve korumayı güvence altına alıp iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesi için sürekli gelişmeyi destekler.

Ücret

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. en az yasalarca güvence altına alınmış asgari ücrete ve ilgili iş piyasasına göre uygun ücret alma hakkına sahip çıkar.

Çalışma Zamanı

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışmasaatleri ve düzenli ücretli izin konusunda yasalara uygun hareket eder.

Eğitim

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. yüksek  bir performans düzeyinin ve yüksek kaliteli işin gerçekleşebilmesi için çalışanların eğitim almalarını destekler.

Tedarikçi

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. tedarikçilerine, kendi işletmelerinde benzer ilkeleri uygulama konusunda destek verir ve onları cesaretlendirir. DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. tedarikçilerinden bu ilkeleri ortak çalışmalarına temel almasını bekler. DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. bu ilkelerle sürekli bir işbirliğinin sağlanabileceğine inanır.

Çevreyi Koruma

Çevreyi bugünün ve yarının kuşakları için korumak ve yürürlükte olan bütün çevre koruma yasalarını ve düzenlemelerini uygulamak şirketimizin ana ilkelerinden biridir. Şirket, çalışanların çevre bilinciyle hareket etmelerini bekler ve destekler. Bu durum özellikle, doğal kaynakları koruyan, geri kazanıma olanak tanıyan, çevre kirlenmesini mümkün olduğunca azaltan ve doğal çevreyi koruyan yeni ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için geçerlidir.

Her Türlü Yolsuzluğun Cezalandırılıması

DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. çalışanlarının ya da iş ortaklarının ahlaka aykırı ya da çıkar ilişkilerinde bulunmalarına müsaade etmez. Rüşvet ya da başka tür yolsuzluğu ya da bu tür uygulamalara katılımı yasaklar.

ETİK KURALLARINA UYUMSUZLUKLARUN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kurallarını veya DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. nin politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Disiplin yaptırımlarını gerektirecek hal ve davranışlarda bulunan çalışanlarla ilgili soruşturmayı DEPAR Deri Plastik ve San A.Ş. Öneri Geliştirme Sistemi Kurulu yürütecektir.

Öneri Geliştirme Sistemi Kurulunun almış olduğu kararlara karşı itiraz mümkün bulunmamakla birlikte hakkında yaptırım uygulanan herkesin dava yoluna başvurabilmesi mümkündür.

Öneri Geliştirme Sistemi Kurulu Çalışmalarını Aşağıda Belirlenen İlkeler Çerçevesinde Yürütecektir;

Bildirim ve şikâyetler ile bildirim veya şikâyette bulunanların kimliği gizli tutulacaktır.

Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütecektir.

Öneri Geliştirme Sistemi Kurulu soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.

Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenmelidir.

Tutanak Öneri Geliştirme Sistemi Kurulu tarafından imzalanmalıdır.

Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılacaktır.

Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulacaktır.

Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilecektir.

Öneri Geliştirme Sistemi Kurulu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket edecekler, kendilerine konu hakkında hiçbir şekilde baskı ve telkin yapılamayacaktır.

Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.